Regulamin Sklepu


Regulamin sklepu internetowego www.timetravelbee.com

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje, zakres i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep.
 2. Każdy podmiot zamierzający skorzystać z Usług Elektronicznych Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 2

DEFINICJE

 1. SPRZEDAWCA/ USŁUGODAWCA –  Anita Zych prowadząca działalność nierejestrowaną, kontakt: contacttimetravelbee@gmail.com
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.timetravelbee.com za pomocą, którego składa się Zamówienie.
 3. KLIENT – osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu np. składa Zamówienie w Sklepie.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
 6. PRODUKT/EBOOK – dostępna w Sklepie Treść Cyfrowa w formacie PDF, będąca przedmiotem Umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. SKLEP – Sklep internetowy Sprzedawcy działający pod adresem www.timetravelbee.com
 9. UMOWA – zawarta za pośrednictwem Sklepu, Umowa, na podstawie której Klientowi zostaje udzielona przez Sprzedawcę licencja na korzystanie z E-booka.
 10. TREŚCI CYFROWE – dane dostarczane przez Sprzedawcę w formie cyfrowej, do których dostęp osiąga się poprzez ich pobranie na urządzenie Klienta. 
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną za pomocą sieci Internet przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 13. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień, za wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.timetravelbee.com prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna licencji określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie i niniejszym regulaminie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 5. Złożenie Zamówienia w sklepie odbywa się bez rejestrowania konta.
 6. Cena Produktu widoczna w Sklepie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które nastąpią po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień znajdującego się na stronie www.timetravelbee.com
 8. Aby złożyć Zamówienie należy:
 • wybrać Produkt i kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”
 • wypełnić formularz zamówienia i następnie kliknąć „kupuję i płacę”
 • wybrać metodę płatności i opłacić Zamówienie
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest:
 • zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia; 
 • podanie adresu e-mail.
 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY

 1. Aby zawrzeć Umowę Klient musi złożyć Zamówienie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a na stronie pojawia się przycisk do pobrania E-booka.
 3. W razie jakichkolwiek problemów technicznych proszę o kontakt ze Sprzedawcą contacttimetravelbee@gmail.com
 4. Sprzedawca nie wystawia faktur VAT

§ 5

LICENCJA NA KORZYSTANIE Z EBOOKA

 1. Z datą pobrania Ebooka, Sprzedawca udziela Kupującemu licencji na korzystanie z Ebooka, w zakresie opisanym w niniejszym regulaminie (dalej „Licencja”).
 2. Licencja na korzystanie z Ebooka umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu Licencja została udzielona na własny użytek wewnętrzny, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. 
 3. Klient nie może rozpowszechniać, udostępniać, kopiować Ebooka ani żadnego z jego fragmentów za wyjątkiem okładki. Nie może dokonywać zmian czy modyfikacji (także okładce). Klient nie ma prawa do udzielania dalszych licencji na korzystanie z Ebooka.
 4. Klient jest zobowiązany dbać, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z Ebooka w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.
 5. Licencja uprawnia do korzystania z Ebooka tylko w sposób wyraźnie określony w niniejszym regulaminie.
 6. Zastrzega się, że Licencja może wygasnąć w przypadku utraty przez Sprzedającego praw do jej udzielenia.
 7. Autorka dołożyła wszelkich starań, aby treści zawarte w Ebooku były aktualne i rzetelne. Jednak z upływem czasu część informacji może się zdezaktualizować, dlatego Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z treści Ebooka i za wszelkie szkody, jakie mogą powstać z tego tytułu.
 8. Ze względu na specyfikę działania sieci Internet Sprzedawca nie gwarantuje, iż wszystkie linki (hiperłącza) znajdujące się w Ebook-u będą działać i nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z niech przez Klienta jaki i za szkody, jakie mogą powstać z tego tytułu.

§ 6

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność za pośrednictwem karty debetowej/kredytowej
  • płatność przez GooglePay
 1. Ebook jest udostępniany Klientowi dopiero po jego opłaceniu.

§ 7

UDOSTĘPNIENIE/PRZESŁANIE EBOOKA

 1. W wykonaniu Umowy Sprzedawca udostępnia produkt do pobrania na urządzenie elektroniczne.
  1. pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności lub
  2. zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy.
 1. Aby otrzymać Ebook Klient musi pobrać jego treść poprzez kliknięcie przycisku Pobierz z nazwą zakupionego produktu.
 2. Kupujący ma prawo do 3 pobrań w okresie 3 dni.
 3. Umowę uważa się za wykonaną w momencie pobrania przez Kupującego zakupionego Ebooka. Niepobranie przez klienta E-booka w ciągu 3 dni nie jest podstawą do odstąpienia lub rozwiązania Umowy ani do zwrotu ceny Kupującemu.

§ 8

RĘKOJMIA I REKLAMACJA EBOOKA

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji na podstawie przepisów o rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contacttimetravelbee@gmail.com
 4. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta dot. sposobu rozpatrzenia reklamacji. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana pisemnie lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa.
 7. W przypadku gdy Klient nie będzie zadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji, ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może: 

§ 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Co do zasady Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu, w wypadku umowy sprzedaży o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Klient kupując Ebook nie ma prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 10

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH. REKLAMACJE

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych polegających na zawieraniu Umów Sprzedaży Produktu,
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contacttimetravelbee.com. Postanowienia par 8 ust. 4-7 stosuje się.
 3. W przypadku gdy konieczny będzie zwrot środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§ 11

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć Zamówienie, zawrzeć Umowę lub zapisać się do newslettera.
 3. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. 
 4. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies opisane zostały w POLITYCE PRYWATNOŚCI na stronie timetravelbee.com

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w tym: 
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823)
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od Umowy

Miejscowość, data

Nazwa i adres Kupującego

………………………………………………… .

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My (*) …………………………………………..niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów (*) /umowy o świadczenie następujących Usług (*): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*): …………………………………..

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków** :…………………………………….. Posiadacz rachunku: ……………………………………..

………………………

podpis

(*)Niepotrzebne skreślić

(**)O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty